Pravna prevencija, nova forma

Uloga pravnika i prava kao nauke i zanata u savremenom svetu se sve ubrzanije menja. Težište se sa  učešća u parnici (izvadi me iz teške situacije) premešta na prevenciju (spreči da se teška situacija dogodi). Kao takva pravna prevencija, moramo priznati, postoji odavno i takva situacija bi anulirala potrebu za uvođenjem ovog novog pojma da se u poslednje vreme ne događa jedna veoma interesantna pojava.

Pre nego se upustimo u razotkrivanje pomenute pojave, moramo definisati trenutno stanje. Svakom fizičkom licu i pravnom licu kao privrednom subjektu najbitnije je da radi i posluje u skladu sa pozitivno pravni propisima iz najrazličitijih oblasti. Ova potreba iziskuje zaposlenje odgovarajućeg broja pravnika koji bi se starali o zakonitosti rada poslovnog subjekta, ili angažovanje advokatske kacelarije koja bi to u ime i za račun poslovnog subjekta odrađivala. Druga bitna situacija je nastanak spora sa drugim poslovnim subjektom ili fizičkim lice koja vodi ka parnici i angažovanju advokata kako bi se iz te parnice izašlo na što pozitivniji način. Oba slučaja zahtevaju poznavanje propisa iz predmetne oblasti i procesne propise koji definišu vođenje parničnog postupka.

Od početka krize krajem 2009 godine i kasnije sve se više uviđa da je prepoznavanje budućeg rizika i njegova prevencija jedan od najbitnijih faktora uspešnog i održivog poslovanja. Prvobitno je bankarski sektor prepoznao ovu potrebu, te užurbano započeo prestrojavanje iz režima seta pravila Bazel 2 na novi režim Bazel 3 i kasnije takozvani model Bazel 3 Plus. Jedan od kamena temeljaca ovih novih modela je uočavanje rizika i testiranje bankarskog sektora na potencijalne rizike (Stres testovi). Prepoznavanje rizika vodi ka virtuelnom suočavanju sa rizikom i pretpostavljanju posledica takvog suočavanja. Zatim ide mnogo analiza efekata i na kraju propisivanje odgovarajućih standarda i mera koje banke moraju da zadovolje. Održivost kapitala i poslovnih tokova postalo je prioritet. Za bankama polako kreću i ostali iz finansijskog sektora, osiguranje se prestrojava na složeni režim Solvensi 2 itd.

Fokus ovog novog pristupa je analiza, tj. sveobuhvatna analiza rizika, pravnog rizika, reputacionog rizika, i čitavog seta finansijskih i drugih rizika. Rizici, rizici i rizici. Politika predupređivanja rizika i njihova prevencija postali su mantra u finansijsko-poslovnom svetu, te nastaje posebna pravo-ekonomska disciplima Komplajsans (Compiance). Sudar svih vrsta instrumenata različitih priroda upregnut je u novi front na čijem čelu stoji Complajans funkcija sa zadatkom da provede finansijskih sektor kroz burna vremena i da ga drži u granicama pravila i propisa u mirnim vremenima.

Taj ogromni broj različitih rizika i njihovo predupređenje izrodio je novu vrstu pravila koja su pretočena kroz specifične propise za koje je karakteristično da usvajaju visoke standarde i pravila poslovanja u tom svetu. Poštovanje tih pravila ište stalnu procenu i testove. Više nego ikada pravna i ekonomska nuka fuzionisani su u jednu celinu, celinu koja se dalje fuzioniše sa modernom tehnologijom, matematikom i politikom. U toj celini koju donekle obuhvata i Komplajans funkcija pojavio se novi oblik pravne prevencije. To nije samo ona prevencija koja Vam nalaže statično da poštujete propise kako ne biste upali u problem, ova nova prevencija dinamično osluškuje vas i vaše poslovanje, zagleda dva koraka unazad i tri unapred, zbraja i uparuje propise, praznine, tendencije, iskustva, prakse, postavlja pretpostavke, testira vas i vaše poslovanje tj. traga za pravnim i reputacionim rizicima i svojski se trudi da ih eliminiše ili ako je to nemoguće predupredi.

Sumirano, danas pravna prevencija znači identifikovati rizik, oceniti stepen ozbiljnosti rizika, evaluirati rizik, napraviti pravni plan za izbegavanje rizika i postupiti po tom planu. Zvuči tako jednostavno….

(Nastavak u sledećem tekstu)

Markus Braun

sva autorska prava na tekstu poseduje autor i Daf Braun consulting and coaching.