Уговор о пружању консалтинг услуга

закључен између:

  1. ___________________________________________________________________, из   ___________________________, ул. ___________________________, кога заступа ____________________________________________, из ___________________________, ул. (у даљем тексту: Наручилац/оци), и

  1. White Bee World Beograd d.o.o. – Daf Braun consalting and coathing,  из Београда, ул. Руди Чајавеца 45. (у даљем тексту: Консултант), које заступа ________________________________

 

 

Предмет уговора

 

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање следећих консултантских услуга:

(дефинисати предмет консултантских услуга)

 

Накнада

 

Члан 2.

 Накнада за извршење услуга из члана 1. овог уговора износи _________________________.

Измене и допуне уговорених услуга које Консултант изврши поступајући по оправданим примедбама Наручилаца или по захтеву надлежног органа у складу с прописима, обухваћене су накнадом из става 1. овог члана.

Члан 3.

Консултант је дужан да по закључењу уговора у разумном року изда Наручиоцу профактуру за услуге из става 1. овог члана као и за друге трошкове и накнаде настале у складу са овим уговором.

Консултант је дужан да Наручиоцу испостави рачун у разумном року пре доспећа плаћања по уговору.

ОПЦ (уколико има више наручилаца): Наручиоци су солидарно одговорни Консултанту за плаћање накнаде и уговорених трошкова.

Члан 4.

Консултант има право на измену накнаде у случајевима проширења или смањења услуга из члана 2 овог уговора узрокованих од стране Наручиоца или ако то проистекне из природе предмета овог уговора, односно ако су се значајно промениле околности без кривице Консултанта.

Консултант има право и на измену накнаде и када настави с пружањем услуге после дужег прекида рада до којег је дошло без његове кривице као и ако се продуже уговорени рокови за извршење услуга из разлога који се не могу приписати његовој кривици.

Консултант је обавезан да у случају из става 1. овог члана јасно дефинише и образложи Наручиоцу разлоге за изменом накнаде.

Измена накнаде из овог члана биће извршена анексом овог уговора

Члана 5.

Накнадом из члана 2 овог уговора нису обухваћени:

– издаци које Наручилац има према трећим лицима у вези са уговореним услугама ако су ти издаци неопходни за несметано пружање услуге,

– трошкови представљања Наручиоца пред државним органима и институцијам и осталим трећим лицима ако се таква потреба није могла разумно планирати за време закључења уговора;

Члана 6.

Консултант који обавља послове који нису саставни део уговорене услуге, али их обавља у име и за рачун Наручиоца и уз његову сагласност, како би могао да почне или да настави с пружањем услуге, има право на посебну накнаду за тако обављени посао, као и на накнаду трошкова учињених за путне трошкове и дневнице његових запослених.

Члан 7.

Консултант, његови запослени, као ни трећа лица ангажована за потребе реализације овог уговора не смеју да приме од Наручиоца или трећег лица било какву другу накнаду за обављени посао, осим накнаде која је одређена овим уговором.

Члан 8.

За случај доцње Наручиоца у плаћању, Консултант има право на камату по стопи утврђеној законом којим се регулише висина стопе затезне камате.

 

Права и обавезе Консултанта

 

Члан 9.

Консултант је дужан изврши услуге из члана 1. овог уговора, у свему у складу са одредбама овог уговора, прописима и правилима струке.

При извршењу свих обавеза из овог уговора као и у остваривању свих права из овог уговора Консултант је дужан да поступа савесно, с пажњом доброг привредника, настојећи да, с обзиром на намену и захтеве Наручиоца, послови буду обављени што сврсисходније и економичније.

Консултант је дужан да током извршења уговорених услуга поступа као поверљиви саветник Наручиоца и да заступа његове интересе. Консултант је дужан да у складу са прописима чува пословну тајну Наручиоца.

Консултант је дужан да уколико је немогуће да изврши услуге из члана 1. овог уговора услед више силе о томе писаним путем неодложно обавести Наручиоца.

Члан 10.

Консултант ће пружати консултантске услуге из члана 1. овог уговора у своје име.

Консултант је овлашћен да самостално организује послове у вези с вршењем уговорених услуга, укључујући и избор стручних лица којима ће поверити извршење појединих задатака.

Консултант је овлашћен да ангажује друга физичка и праван лица која с њим нису у радном односу, водећи при томе рачуна о њиховој стручности и другим способностима неопходним за благовремено и уредно обављање уговорених услуга.

Консултант може, у циљу пружања услуга из члана 1. овог члана да представља Наручиоца пред другим правним и физичким лицима као и државним органима. Неопходно је да за свако појединачно представљање прибави писану сагласност Наручиоца.

Консултант може, у циљу пружања услуга из члана 1. овог члана, а ради прибављања специфичних информација или стручних мишљења, да се обрати државним органима и институцијама, међународним институцијама, судовима и тужилаштвима као и другим лицима и организацијама.

Консултант је приликом спровођења радњи из ст. 4 и 5. овог члана дужан да се руководи искључиво интересом Наручиоца.

Члан 11.

Консултант је дужан да у року од три дана од дана закључења уговора именује свог овлашћеног представника и о томе обавестити Наручиоца писаним путем (укључујући путем званичног мејла) Консултанта, а све у циљу координације свих активности са Наручиоцем у пружању уговорених услуга.

Консултант је овлашћен да промени представника кога је именовао, с тим да промена производи дејство према Наручиоцу рачунајући од првог дана од дана пријема писменог обавештења о промени представника.

Члан 12.

Консултант је дужан да током извршења обавеза из овог уговора, односно за време трајања овог уговора, сарађује с Наручиоцем и да га за све то време обавештава о свим релевантним чињеницама од значаја за реализацију посла, а посебно је дужан да их упозори на недостатке, неправилности и нетачност добијених података које уочи поступајући по правилима струке.

 

Права и обавезе Наручиоца

 

Члан 13.

Наручилац се обавезује да у року од седам дана од дана закључења овог уговора достави Консултанту све документе и податке који су неопходни за пружање уговорених услуга, пружи Консултанту сваку помоћ коју он разумно може да очекује од њега, сарађује с Консултантом у прибављању релевантних података.

Наручилац ће обавезе из претходног става извршавати и током важења уговора, на захтев Консултанта.

У поступку прибављања података, Наручилац може да ангажује и трећа лица, на свој ризик и одговорност и о свом трошку.

Наручилац одговара за тачност података које је Консултанту дао или их је дало треће лице које је у том циљу ангажовао.

Наручилац је дужан да упозори Консултанта на потребу да провери тачност појединих података.

Наручилац је дужан да све документе и податке из овог члана за време трајања овог уговора, а под условима из овог члана, доставља електронски на портал Консултанта, осим ако се уговорне стране не споразумеју другачије.

Консултант је дужан да одмах по склапању уговора информише Наручиоца о техничким условима и правилима достављања података из става 6. овог члана.

Члан 14.

Наручилац се обавезују да Консултанту плати предујам накнаде из члана 2. овог уговора у износу од _______________  динара, у року од осам дана од дана закључења уговора, као и предујам у износу од _______________ за друге накнаде и трошкове предвиђене овим уговором.

Предујам из става 1. овог члана сматра се плаћањем уговорене накнаде за пружање услуга и неће представљати накнаду штете коју Наручилац плаћа Консултанту због одустајања од уговора.

Наручилац је дужан да Консултанту плати преосталу накнаду (разлика између предујма и накнаде из члана 2. овог уговора) за извршене уговорене услуге из члана 1. овог уговора, у року од осам дана по извршењу уговорених услуга од стране Консултанта.

Уколико Наручилац уложи приговор рок почиње да тече по достављању одговора на приговор уколико се уговорне стране писаним путем не договоре другачије.

Накнаде које припадају Консултанту на име учињених посебних трошкова у складу са овим уговором Наручилац је дужан да плати у року од осам од дана од дана учињених издатака, а исплаћују се независно од плаћања накнаде за извршене услуге.

Члан 15.

Ако је природа услуга које Консултант пружа у складу са одредбама уговора таква да је потребно да Наручилац донесе одговарајуће одлуке у одређеним фазама пружања услуга или да се сагласи с радњама Консултанта у погледу начина извршења одређених уговорених услуга, Наручилац је дужан да без одлагања донесе такве одлуке односно да да сагласност у разумном року по примљеном захтеву Консултанта и на начин који неће довести до закашњења у вршењу услуга или проузроковати Консултанту прекид обављања послова

Члан 16.

Наручилац има право да Консултанту изда писмени налог да обављање одређених послова који улазе у круг уговорених услуга повере одређеној специјализованој организацији или одређеним стручним лицима.

Консултант је дужан да поступи по налогу Наручиоца, осим ако има оправдане разлоге да налог не изврши.

Ризик избора специјализоване организације или другог стручног лица лежи на Наручиоцу.

Члан 17.

Наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора именује свог представника који ће сарађивати с Консултантом и о томе писаним путем (мејлом или на порталу) обавести Консултанта.

 

Рокови за извршење уговора

 

Члан 18.

Консултант је обавезан да почне с пружањем уговорених услуга одмах по плаћању предујма из члана 14. став 1. овог уговора.

Члан 19.

Консултант је дужан да услуге из члана 1. овог уговора изврши (и уговорену документацију) преда Наручиоцима у року од _____________  дана од дана закључења овог уговора.

Члан 20.

Ако пружање уговорених услуга зависи од предузимања одређених радњи од стране Наручиоца или трећег лица по њиховом захтеву или ако Наручилац накнадно измени достављене податке или захтеве, па то за Консултанта значи обављање нових послова, уговорени рокови се продужују за онолико времена колико касни испуњење радњи Наручиоца или трећег лица односно за колико се тиме повећава посао који Консултант треба да обави.

Рок се продужава само под условом ако је Консултант благовремено обавестио Наручиоца да је наступила околност због које се продужује рок.

Члан 21.

Уговорени рок се продужава ако је пружање услуге у уговореном року онемогућено због ванредног догађаја, односно више силе коју Консултант односно треће лице које је ангажовао у извршењу услуге није могао да предвиди или благовремено да отклони без знатних тешкоћа и трошкова, под условом да је догађај наступио после закључења уговора (нпр. пожар, земљотрес, поплава, епидемија, штрајк).

Рок за испуњење обавезе продужава се за време за које Консултант због трајања више силе није у могућности да обавља уговорене услуге.

Консултант се може позвати на немогућност извршења услуге у уговореном року само ако је о наступању више силе из става 1. овог члана без одлагања обавестио Наручиоца.

 

Одговорност Консултанта

 

Члан 22.

Консултант одговара Наручиоцу за:

а) правилност изабраних основних поставки и решења које примењује или препоручује Наручиоцима;

б) целовитост обраде и пружање услуга на начин како је уговорено;

ц) правилну примену прописа у пружању услуга;

д) пружање услуга у оквирима уговорених износа накнаде;

е) пружање услуга у уговореном року.

Консултант одговара Наручиоцу и за рад својих запослених и лица која по његовом налогу, односну на основу подуговора раде на пружању уговорених услуга.

Члан 23.

Ако Консултант не обави или се утврди да неће обавити услугу у уговореном року, Наручилац је дужан да му одобри разуман накнадни рок за испуњење обавеза, а ако Консултант у том року својом кривицом не обави уговорену услугу, Наручиоци могу да раскину уговор.

У случају раскида уговора због разлога из претходног става, Наручилац може обављање уговорених услуга да повери трећем лицу и да тражи од Консултанта да им накнади разлику између накнаде из члана 2. уговора и накнаде коју су за пружену услугу платили трећем лицу.

Наручиоци су дужни да Консултанта писаним путем обавесте о намери да повере извршење уговорене услуге трећем лицу.

Члан 24.

Консултант није у закашњењу када уговорене услуге не изврши у уговореном року ако Наручилац:

а) на време не пруже све потребне податке и предлоге;

б) на време не контактирају Консултанта, а то се од њих захтева у пружању услуга;

ц) траже измене у постављеном задатку;

д) не исплате предујам уколико је уговорен;

е) било којим својим поступком битно утичу да Консултант услуге не изврши у првобитно уговореном року.

 

Отклањање недостатака

 

Члан 25.

Ако је Наручилац уредно обавестио Консултанта да је услуга обављена с недостатком, могу да захтевају од њега да недостатак отклони и за то му одреде разуман рок.

Наручилац је дужан да писаним путем (Приговор) образложи недостатак Консултанту.

Наручилац не може да захтева отклањање недостатака ако за то нема економског оправдања, односно уколико недостатак није заснован на Консултанту познатом чињеничном стању  или превазилази редовна пословна или друга очекивања.

Консултант је дужан да поступи по приговору у остављеном року и отклони недостатак.

Консултант је дужан да уколико сматра да није у питању недостатак посебно образложи писаним путем своје становиште.

Ако отклањање недостатака по Приговору захтева претеране трошкове, Консултант може да одбије да то учини, али у том случају Наручиоцима припада, по њиховом избору, право на снижење накнаде или на раскид уговора.

Наручиоци имају права из претходног става и онда ако Консултант недостатке не отклони у накнадно одређеном року.

Наручиоци немају право на раскид уговора ако се ради о незнатном недостатку или о недостатку који не произлази из кривице Консултанта.

Члан 26.

Ако извршена услуга има такав недостатак који је чини неупотребљивом или је обављена у супротности са изричитим условима уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, да раскине уговор и затражи повраћај свих плаћених накнада и трошкова заједно са каматом утврђеној законом којим се регулише висина стопе затезне камате.

 

Одговорност за штету

 

Члан 27.

Консултант одговара Наручиоцима за стварну штету коју су претрпели у границама одређеним уговором.

Консултант одговара за штету проузроковану намерно или грубом непажњом својих запослених или трећих лица која је ангажовао за извршење дела уговорених услуга.

Консултант одговара и за штету која настане његовим пропустима или неовлашћеним

предузимањем одређених радњи, ако је то био узрок неправилног пружања услуга.

Члан 28.

Највећа висина штете за коју Консултант одговара не може прећи износ накнаде из члана 2. овог уговора, увећане за премију осигурања коју су Наручиоци платили за осигурање од ризика због чијег наступања настаје одговорност Консултанта.

Члан 29.

Искључена је одговорност Консултанта за измаклу добит и сваку посредну штету.

Члан 30.

Наручилац одговара за штету Консултанту проузроковану намерно или грубом непажњом својих запослених или трећих лица која је ангажовао за извршење дела уговорених услуга.

 

Заштита података

 

Члан 31.

Консултант је дужан да предузме све што је у његовој моћи да не дође до неовлашћене употребе података о чињеницама које је сазнао од Наручилаца или током извршења уговорених услуга.

Консултант је овлашћен да уз сагласност Наручиоца, коју Наручиоц може да ускрати само ако за то буду имали основане разлоге, објави чланке, приказе, реферате у публикацијама или на стручним и научним скуповима на којима ће презентирати пружене услуге или њихове резултате.

Члан 32.

Наручилац је дужан да предузме све што је у његовој моћи да не дође до неовлашћене употребе података садржаним у анализама и извештајима, као и подацима везаним за Консулатанта који представљају пословну тајну, а које им Консултант саопштава или предаје за време извршавања уговорених услуга.

 

Измена уговорених услуга и уговора

 

Члан 33.

Наручилац има право да мења садржину и обим услуга из члана 1. овог  уговора уз сагласнос Консултанта.

У случају из претходног става, Консултант има право да захтева измену уговорене цене, рокова и других делова уговора на које утичу извршене промене.

Ако Наручилац не прихвати захтев Консултанта за измену из става 2. овог члана, Консултант има право да раскине уговор.

Настале трошкове изазване променама из става 1. овог члана сноси Наручилац.

Уговорне стране су сагласне да ће све измене и допуне овог уговора вршити анексом овог уговора.

 

Одустанак од уговора

 

Члан 33.

Наручилац и Консултант могу одустати од уговора давањем писменог обавештења о одустану од уговора, уз отказни рок од тридесет дана од дана када је друга уговорна страна примила обавештење о одустајању.

Наручилац може одустати од уговора у било које време са обавезом да Консултанту надокнади све до тада оправдане трошкове.

Конслутант може одустати од уговора из разлога сукоба интереса, немогућности извршења услуга из овог уговора из разлога који се не могу подвести под кривицу Конултанта, у случају наступања околности које знатно отежавају извршење уговора као и изузетно у другим оправданим случајевима који су узроковани радњама Наручиоца или лица који су они ангажовали.

Консултант је дужан да Наручиоцу изврши повраћај свих уплаћених средстава заједно са каматом утврђеном законом којим се регулише висина стопе затезне камате као и да му надоканди оправдане трошкове.

Уколико је до одустанка од уговора од стране Наручиоца или Консултанта дошло услед радњи Наручиоца или лица које је он ангажовао, услед више силе или промењених околности на које Консултант није утицао, односно није могао да утиче и које му нису биле познате у моменту закључења уговора Консултант има право да задржи сразмерни део накнаде.

 

Пренос права из уговора

 

Члан 34.

Уговорне стране немају право да уговор и права из уговора пренесу на трећа лица, без претходне писмене сагласности друге уговорне стране.

 

Решавање спорова

 

Члан 35.

Уговорне стране ће настојати да сва спорна питања везана за извршење уговорених  обавеза реше споразумно.

Ако се не постигне споразум, уговорне стране прихватају надлежност Привредног суда у ___________________________.

 

Ступање на снагу уговора

 

Члан 36.

Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.

 

Број примерака уговора

 

Члан 37.

Уговор је сачињен у четири примерка, по два примерка за сваку уговорну страну.

Дан потписа обе уговорне стране ______________________.

 

 

ЗА КОНСУЛТАНТА                                                                                       ЗА НАРУЧИОЦЕ

 

* Ugovor može sadržati i druge odredbe u skladu sa prirodnom predmeta ugovora, okolnostima slučaja i klijenta i dogovorom ugovornih strana.

 

Vaš Daf Braun Tim